Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. H&K Facility Services, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75088479.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie H&K Facility Services een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en H&K Facility Services tot stand gekomen overeenkomst waarmee H&K Facility Services zich heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden, zoals het verrichten van schoonmaak- en glazenbewassingswerkzaamheden.
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst opdracht is gegeven, werkzaamheden die daaraan dienstig kunnen zijn, dan wel werkzaamheden die uit anderen hoofde zijn verricht.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van H&K Facility Services en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van H&K Facility Services vrijblijvend.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn echter wel van toepassing op vervolgovereenkomsten, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod binden H&K Facility Services niet.
 4. Een samengesteld aanbod verplicht H&K Facility Services niet tot het verrichten van een gedeelte van de aangeboden werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van H&K Facility Services, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij H&K Facility Services anders aangeeft.
 6. Afspraken met personeel van H&K Facility Services binden H&K Facility Services niet, tenzij deze afspraken door een bevoegde vertegenwoordiger van H&K Facility Services zijn bevestigd.
 7. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
ARTIKEL 4. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST
 1. Indien de overeenkomst voor een bepaalde looptijd is aangegaan, binnen welke periode werkzaamheden worden verricht op meerdere dagen, is die looptijd uitdrukkelijk overeengekomen.
 2. Na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen duur wordt de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd conform het bepaalde in het volgende lid.
 3. De overeenkomst als bedoeld in dit artikel eindigt door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde duur is verstreken.
 4. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. Indien opzegging door de opdrachtgever mondeling geschiedt, is de opzegging niet eerder bindend dan op het moment dat H&K Facility Services de opzegging van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, mogelijke einddatum.
ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 1. De opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigde voorzieningen kosteloos ter beschikking stellen van H&K Facility Services. Hieronder wordt niet-limitatief begrepen voorzieningen als gas, water en elektriciteit.
 2. Voorts staat de opdrachtgever ervoor in dat hij H&K Facility Services alle medewerking verleent waardoor H&K Facility Services de werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is H&K Facility Services te allen tijde vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen.
 4. Alle vermelde uitvoeringstermijnen zijn indicatieve, niet fatale termijnen. Het verzuim van H&K Facility Services treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever H&K Facility Services schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever H&K Facility Services een redelijke termijn geeft waarbinnen hij de overeenkomst alsnog kan nakomen en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden vindt zoveel mogelijk plaatst binnen de gangbare, daartoe overeengekomen tijd. Indien werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever worden bespoedigd, kunnen eventueel extra gemaakte kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 6. H&K Facility Services is steeds gerechtigd de werkzaamheden, onder zijn verantwoordelijkheid, door derden te laten uitvoeren.
 7. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de overeenkomst niet van toepassing.
ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
 1. Indien de opdrachtgever de inhoud van de overeenkomst, dan wel de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, wenst te wijzigen, zal H&K Facility Services hieraan tegemoet komen indien en voor zover dit naar het oordeel van H&K Facility Services redelijkerwijs mogelijk is.
 2. Indien een wijziging van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 meerwerk ten gevolg heeft, is H&K Facility Services gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. H&K Facility Services is gerechtigd meer werkzaamheden uit te voeren dan is overeengekomen indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden doet H&K Facility Services zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever indien daarvoor een aanvullende prijs is verschuldigd.
 4. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden voordoen welke er aanleiding toe geven dat de overeenkomst op essentiële punten moet worden gewijzigd, treden partijen in onderling overleg teneinde de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
ARTIKEL 7. | KLACHTEN
 1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat H&K Facility Services een daartoe strekkende mededeling heeft gedaan aan de opdrachtgever, dan wel redelijkerwijs voor de opdrachtgever kenbaar is dat de werkzaamheden zijn afgerond.
 2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of H&K Facility Services de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten dienen uiterlijk bij oplevering van de werkzaamheden aan H&K Facility Services te worden gemeld.
 3. Bij gebreke van de mededeling als bedoeld in het vorige lid, vloeit er voor H&K Facility Services uit een klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, worden de betalingsverplichtingen en overige verplichtingen van de opdrachtgever nimmer opgeschort.
ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. H&K Facility Services is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
  • de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst H&K Facility Services ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn onderneming liquideert of staakt, in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is H&K Facility Services gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is H&K Facility Services gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Tenzij dit niet aan hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door H&K Facility Services te maken of gemaakte extra kosten en geleden of nog te lijden schade voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door H&K Facility Services op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien H&K Facility Services de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
ARTIKEL 9. | OVERMACHT
 1. H&K Facility Services is gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht verhinderd is (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. H&K Facility Services doet van een overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voor reeds geleverde prestaties is de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever voor het verrichten van de werkzaamheden een vaste prijs verschuldigd, welke prijs nadrukkelijk in het aanbod is vermeld.
 2. H&K Facility Services is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. Op verlangen van H&K Facility Services is de opdrachtgever gehouden voldoende zekerheid voor de betaling te stellen.
 3. H&K Facility Services is gerechtigd de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari te wijzigen conform de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voorts is H&K Facility Services gerechtigd stijgingen van kostprijsbepalende factoren, waarop H&K Facility Services geen invloed heeft, aan de opdrachtgever door te berekenen.
 4. De opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien een prijsstijging krachtens het vorige lid binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst wordt doorberekend en H&K Facility Services uitdrukkelijk heeft geweigerd de overeenkomst alsnog onder de vóór de prijsstijging geldende prijscondities te willen nakomen.
 5. Tenzij contante betaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door H&K Facility Services voorgeschreven wijze. In afwijking van de vorige zin geldt een betalingstermijn van 14 dagen indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
 7. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van H&K Facility Services, draagt H&K Facility Services geen aansprakelijkheid voor enige in verband met de uitvoering van de werkzaamheden geleden schade. In het bijzonder draagt H&K Facility Services geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de volgende leden.
 2. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van H&K Facility Services voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de opdrachtgever H&K Facility Services in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor H&K Facility Services ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 3. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:
  • een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
  • een gebrek van een zaak van de opdrachtgever waaraan de werkzaamheden worden verricht;
  • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
  • een andere omstandigheid die niet aan H&K Facility Services kan worden toegerekend.
 4. H&K Facility Services is in het bijzonder niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een wettelijke grond voor schadevergoeding bestaat, kan H&K Facility Services uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van H&K Facility Services aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan H&K Facility Services toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, is de aansprakelijkheid van H&K Facility Services te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan H&K Facility Services verschuldigd was, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van H&K Facility Services betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van H&K Facility Services is in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag der uitkering van zijn eventuele verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De opdrachtgever vrijwaart H&K Facility Services van alle aanspraken van derden in verband met de door of namens H&K Facility Services uitgevoerde werkzaamheden.
 7. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, verjaren alle vorderingen en verweren jegens H&K Facility Services door verloop van één jaar.
ARTIKEL 12. | VERBOD INDIENSTNEMING PERSONEEL
 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de overeenkomst, is het de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze een directe dienstbetrekking aan te gaan met een door of namens H&K Facility Services te werk gestelde persoon, dan wel daarbij bemiddelend op te treden. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5000,- voor elke overtreding en een boete van € 500,- per week dat de overtreding voortduurt.
ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van H&K Facility Services aangewezen om van geschillen kennis te nemen.